Calendari de dies inhàbils

La Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, és una Corporació de Dret Públic (Art. 82 del RDL 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Aigües), i per tant subjecte a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC).

Per aquest motiu es publica el Calendari i còmput de terminis, l'enllaç al qual trobareu al final d'aquesta pàgina, a efectes de còmputs de terminis establerts en la LPAC.

Informació sobre el calendari

Les actuacions administratives han de realitzar-se dins del temps -terminis i termes- que para elles s'assenyalin. Aquesta regla obliga per igual a les autoritats i personal al servei de les Administracions Públiques competents per a la tramitació dels assumptes administratius i als interessats en els mateixos que també hauran de cenyir-se als terminis assenyalats en la tramitació dels procediments administratius. Les actuacions "fora de temps" repercuteixen tant en els actes -un recurs presentat fora de termini és improcedent- com en les persones que tenen responsabilitat en la formalització de l'acte-el funcionari que triga més del temps establert a resoldre un determinat tràmit incorre en responsabilitat-

El còmput de terminis en la tramitació administrativa té certa complexitat doncs cal tenir en compte tres elements:

  • La mesura del temps en què el termini ve donat (dies, mesos, anys).
  • El dia en què comença a explicar-se el termini (dia inicial).
  • El dia en què acaba el termini (dia final).

A més, cal tenir present el calendari de dies inhàbils a l'efecte de còmput de terminis que cada Administració fixa per a cada any. Aquest calendari ha de publicar-se per a coneixement de tots els ciutadans abans del començament de cada any i la seva publicació es realitza en el diari oficial corresponent i en altres mitjans de difusió que garanteixen el seu coneixement.

El calendari de dies inhàbils, s'elabora amb sujección al calendari laboral oficial, fixant en el seu respectiu àmbit (administració estatal, autonòmica i local) els dies inhàbils, -Art. 30.7 de la LPAC-.

Còmput de terminis

L'article 30 de la LPAC estableix el sistema de còmput de terminis en la tramitació de procediments administratius en funció de si aquests s'assenyalen en hores, dies, mesos o anys:

  • Si els terminis s'assenyalen en hores: tret que per Llei o en el Dret de la Unió Europea es disposi un altre còmput, s'entén que aquestes són hàbils. Són hàbils totes les hores del dia que formin part d'un dia hàbil. Els terminis expressats per hores s'explicaran d'hora en hora i de minut en minut des de l'hora i minut que tingui lloc la notificació o publicació de l'acte que es tracti i no podran tenir una durada superior a vint-i-quatre hores, en aquest cas s'expressaran en dies.
  • Si els terminis s'assenyalen en dies: sempre que per Llei o en el Dret de la Unió Europea no s'expressi un altre còmput, s'entén que aquests són hàbils, excloent-se del còmput els dissabtes, diumenges i els declarats festius. Quan els terminis s'assenyalin per dies naturals, es farà constar aquesta circumstància en les corresponents notificacions. Els terminis expressats en dies s'explicaran a partir de l'endemà a aquell que tingui lloc la notificació o publicació de l'acte que es tracti o des del següent a aquell en què es produeixi l'estimació o la desestimació per silenci administratiu.
  • Si el termini es fixa en mesos o anys: aquests es computaran a partir de l'endemà a aquell que tingui lloc la notificació o publicació de l'acte que es tracti, o des del següent a aquell en què es produeixi l'estimació o desestimació per silenci administratiu. El termini conclourà el mateix dia en què es va produir la notificació, publicació o silenci administratiu en el mes o l'any de venciment. Si en el mes de venciment no hi hagués dia equivalent a aquell en què comença el còmput, s'entendrà que el termini expira l'últim dia del mes.
  • Quan l'últim dia del termini sigui inhàbil, s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent. A més, quan un dia fos hàbil en el Municipi o Comunitat Autònoma que residís l'interessat, i inhàbil a la seu de l'òrgan administratiu, o al revés, es considerarà inhàbil en tot cas.

    Calendari i còmput de terminis