Anunci d'adjudicació directa

En el marc del procediment administratiu de constrenyiment contra els comuners morosos d’aquesta Comunitat de Regants, el passat dia 9 de març de 2020 a les 13:00 h es va realitzar una subhasta on van quedar dos lots per adjudicar.

D'acord amb l'acta de la subhasta, es procedeix a l'adjudicació directa dels lots no adjudicats.

Les ofertes es presentaran en sobre tancat a l'Oficina de Recaptació, situada en el carrer de Vallroquetes, 2 de Reus, en hores de 9:00 a 13:00. El sobre ha de contenir escrit signat per l'ofertant o representant amb poder suficient i bastant, en el qual degudament identificat, s'indiqui el preu de l'oferta per a l'adjudicació directa del bé o lot a què desitgi optar.

La Taula de subhasta acordà exigir als interessats en l'esmentat tràmit un dipòsit previ de 200 € per al lot no adjudicat, que s'haurà de consignar mitjançant xec conformat o en efectiu i s'incorporarà a l'oferta i que es dipositarà en el moment d’entrega del sobre, amb l'advertiment que si resultessin adjudicataris i no satisfan el preu de rematada en el termini establert a l'efecte, s'aplicarà l'import del dipòsit constituït a la cancel·lació dels deutes objecte del procediment, sense perjudici de les responsabilitats en què pugui incórrer pels perjudicis que ocasioni la falta de pagament del preu d’adjudicació.

LOT 1 - 1 dret de reg. Data límit de presentació d'ofertes: 15 d'abril de 2020 a les 13:00 h.

LOT 2 - 1 dret de reg. Data límit de presentació d'ofertes: 15 d'abril de 2020 a les 13:00 h.

Per més informació i condicions de la mateixa consulteu el tauler d'anuncis de la Comunitat de Regants.