Pla de Contingència de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes en relació al SARS-CoV-2

Davant l’evolució de la pandèmia declarada per l’OMS ocasionada pel SARS-CoV-2, seguin recomanacions del Govern de la Generalitat de Catalunya, tenint en compte que la Comunitat de Regants exerceix un servei essencial com és el de subministrament d’aigua tant per abastament de poblacions com per a reg, aquesta Junta de Govern acorda el següent pla de contingència que es mantindrà actiu fins a l’aixecament per part de les Autoritats Competents de les recomanacions de restriccions que va anunciant:

  1. L’oficina romandrà tancada al públic, si bé tots els dubtes, gestions, peticions, consultes, etc. es podran realitzar via telefònica o telemàtica a través del correu electrònic correu@pantaderiudecanyes.cat o de la nostra seu electrònica https://pantaderiudecanyes.eadministracio.cat.
  2. L’accés a totes les instal·lacions de la Comunitat de Regants, a excepció de reparacions o controls d’urgència o d’emergència, queda prohibit a tot el personal aliè a la Comunitat de Regants. L’accés a la presa de Riudecanyes queda tancat al públic en general.
  3. En reparacions o controls d’urgència o d’emergència el personal aliè a la Comunitat de Regants haurà d’estar totalment identificat, haurà de dur a terme totes les mesures de seguretat que recomana el Departament de Salut i estarà sota les ordres del personal de la Comunitat de Regants que l’administrador d’aquesta designi.
  4. El personal de la Comunitat de Regants que estigui fora de servei, podrà ser requerit a incorporar-se al seu lloc de treball per raons d’urgència o emergència. Inclús pot haver de doblar torns si és necessari per tal de poder garantir el servei.
  5. L'administrador podrà establir torns de treball per tal d’evitar més persones de les recomanades en un mateix lloc.
  6. Des del Departament d’Informàtica de la Comunitat de Regants s’avaluarà quin personal administratiu pot fer teletreball i implementarà, d’acord amb l’administrador, els recursos necessaris.
  7. Les Brigades de Manteniment extremaran les mesures de seguretat recomanades pel Departament de Salut així com les distàncies de seguretat, evitant ser més de tres persones en cada lloc d’actuació.
  8. Es suspenen tots els desplaçaments fora de l’àmbit d’actuació de la Comunitat de Regants del seu personal a excepció que es tracti d’un desplaçament per raons d’urgència o emergència.
  9. Totes les reunions que siguin indispensables, per tal d’evitar desplaçaments, es faran a distància per qualsevol mitja disponible.
  10. S’autoritza a l’administrador a implementar les mesures necessàries d’acord amb les recomanacions que facin les autoritats competents. S’inclouen les que puguin entrar en contradicció amb els punts descrits en aquest pla de contingència.