Ordenança Fiscal núm. 17

EDICTE

Arran del procés establert a la convocatòria per a resoldre dubtes i consultar preguntes, s'ha redactat de forma que pugui resultar més aclaridora l'article 5è de l'Ordenança Fiscal núm. 17, la qual es proposa a l'assemblea la seva aprovació.

Així doncs, l'article 5è quedarà redactat de la següent forma:

Article 5è. Exempcions subjectives i objectives

Estaran exempts de taxa:

  • La mateixa Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes i les associacions dels quals la Comunitat de Regants en formi part com a associat.
  • Els comuners que tinguin instal·lacions de reg autoritzades d’acord amb les Ordenances de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes.
  • Aquelles propietats de la Comunitat de Regants que siguin objecte de cessió en concessió o arrendament o qualsevol altre tipus de cessió entre parts.
  • Les Entitats Locals, els organismes i societats dependents d'aquestes, dins el terme municipal de l’Entitat Local, per a ús i/o utilització destinada a la prestació de serveis públics bàsics o essencials, i d'altres competències que li siguin pròpies a l'empara de l'establert a la normativa de règim local o, quan fora d’aquests supòsits, aquestes sol·licitin llicència per a ús i/o ocupació pública per un període igual o inferior a sis mesos.
  • L'Estat i les Comunitats Autònomes quan sol·licitin llicència per a ús i/o ocupació pública per un període igual o inferior a sis mesos.

Aquí podeu consultar el text complet sotmès a aprovació de la Junta General de l'Ordenança Fiscal núm. 17.