Convocatòria Junta General Ordinària

Junta General Ordinària - NO PRESENCIAL

Per la present es convoca Junta General Ordinària per al dia 27 de novembre de 2020 a les 7 de la tarda en primera convocatòria i a 2/4 de 8 de la tarda en segona que se celebrarà de forma telemàtica i per correspondència, amb el següent ordre del dia:

 1. Aprovació, si és procedent, de l'acta de l'última Junta General.
 2. Aprovació, si escau, del Pressupost d'Explotació i Taxes i Preus Públics per a l'exercici 2021.
 3. Aprovació, si és pertinent, de la Modificació dels articles 8, 38, 39 i 46 de les Ordenances; 2, 3 i 7 del Reglament de la Junta de Govern i 1, 3 i 4 del Reglament del Jurat de Regs.
 4. Aprovació de l'acta de la sessió o nomenament de 2 interventors de l'acta.

A conseqüència de les diverses mesures sanitàries i jurídiques derivades de la COVID 19, i, dels articles 312-5.2 i 312-7 del Codi Civil de Catalunya, hi haurà quatre possibilitats d'aclarir dubtes i/o emetre el vot:

 1. S'ha habilitat un fòrum perquè els comuners puguin formular i aclarir dubtes. S'hi accedirà des de l'oficina virtual i estarà operatiu fins 2 hores abans de la Junta General. També es podran formular per WhatsApp (646 831 753), Seu Electrònica (https://pantaderiudecanyes.eadministracio.cat) o correu electrònic (secretaria@pantaderiudecanyes.cat), i es respondran pel mateix canal, que estarà operatiu fins al dia abans de la Junta General.
 2. Es podrà emetre el vot trametent la papereta de convocatòria sencera, amb el sentit del seu vot i signada: per Correu Postal a l'apartat FD 19 (mitjançant el sobre de resposta adjunt), per Correu Electrònic, WhatsApp o per la Seu Electrònica. Ha d'arribar a Secretaria abans de les 18 del dia de la Junta General.
 3. Per delegació, signant al dors de la papereta de convocatòria mitjançant el sobre de resposta a l'apartat de correus FD 19, Correu Electrònic, WhatsApp o Seu Electrònica, fins a les 13.00 hores del dia de la Junta General.
 4. El dia de l'assemblea, es podrà participar per videoconferència sol·licitant l'enllaç d'accés a la mateixa per a poder-s'hi connectar, adjuntant còpia de la papereta de convocatòria, fins dues hores abans de la primera convocatòria, a l'adreça electrònica secretaria@pantaderiudecanyes.cat. Una vegada validada la sol·licitud per secretaria se li retornarà un correu amb l'enllaç d'accés.
 5. S'ha establert el pagament d'una prima de 0,30€ per cada dret present o representat a la Assemblea.

  Reus, 29 d'octubre de 2020

  Joan Llaberia i Jové
  President


  Documentació:
  Acta Junta General Ordinària del 26 de juny de 2020.
  Pressupost d'Explotació i Taxes i Preus Públics per l'exercici 2021.
  Modificació dels articles 8, 38, 39 i 46 de les Ordenances.
  Modificació dels articles 2, 3 i 7 del Reglament de la Junta de Govern.
  Modificació dels articles 1, 3 i 4 del Reglament del Jurat de Reg.