Convocatòria Junta General Ordinària

Junta General Ordinària

Per la present es convoca Junta General Ordinària per al dia 18 de juny de 2021 a les 7 de la tarda en primera convocatòria i a 2/4 de 8 de la tarda en segona que celebrarà en el local social del carrer de Vallroquetes, 2 de Reus, amb el següent ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de la Memòria, Compte d’Explotació de l’exercici 2020 i acords al respecte.
 2. Proposta d’ingrés de nous regants.
 3. Canvi reglamentari de 4 vocals de la Junta de Govern i 2 vocal del Jurat de Regs (1 titular i 1 suplent).
 4. Precs i preguntes.
 5. Aprovació de l'acta de la sessió o nomenament de 2 interventors de l'acta.

A conseqüència de les diverses mesures sanitàries i jurídiques derivades de la COVID 19, i, hi haurà cinc possibilitats d'aclarir dubtes i/o emetre el vot:

 1. S'ha habilitat un fòrum perquè els comuners puguin formular i aclarir dubtes. S'hi accedirà des de l'oficina virtual i estarà operatiu fins 2 hores abans de la Junta General. També es podran formular per correu electrònic (secretaria@pantaderiudecanyes.cat), WhatsApp (646 831 753) o Seu Electrònica i es respondran pel mateix canal, que estarà operatiu fins al dia abans de la Junta General.
 2. Es podrà emetre el vot trametent la papereta de convocatòria sencera, amb el sentit del seu vot i signada: per Correu Postal a l'apartat FD 19 (mitjançant el sobre de resposta adjunt), per Correu Electrònic, WhatsApp o per la Electrònica, fins a les 13.00 hores del dia de la Junta General.
 3. Per delegació, signant al dors de la papereta de convocatòria mitjançant el sobre de resposta a l'apartat de correus FD 19, Correu Electrònic, WhatsApp o Seu Electrònica, fins a les 13.00 hores del dia de la Junta General.
 4. Presencialment, sol·licitant reserva de lloc a l'adreça electrònica secretaria@pantaderiudecanyes.cat, cal tenir en compte que per raons sanitàries d’aforament només podran assistir presencialment els 40 primers comuners que ho sol·licitin. Es confirmarà la reserva per correu electrònic.
 5. El dia de l'assemblea, es podrà participar per videoconferència sol·licitant l'enllaç d'accés a la mateixa per a poder-s'hi connectar, adjuntant còpia de la papereta de convocatòria, fins dues hores abans de la primera convocatòria, a l'adreça electrònica secretaria@pantaderiudecanyes.cat. Una vegada validada la sol·licitud per secretaria, dues hores abans de la reunió, se li retornarà un correu amb l'enllaç d'accés.
 6. S'ha establert el pagament d'una prima de 0,30 € per cada dret present o representat a la Assemblea.

  Reus, 14 de maig de 2021

  Joan Llaberia i Jové
  President